Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Hvězdičky a Rybičky

Telefon: 567 570 059

Rybičky

Pedagogické vedení:  - Bc. Pavlína Konvalinová - vedoucí učitelka

                                       Bc. Olga Javůrková, DiS. - učitelka

                                       Šárka Čudová - asistentka pedagoga

Počet dětí ve třídě: 12

Jsme heterogenní třída s dětmi, které mají narušenou komunikační schopnost. Do vzdělávacích činností zařazujeme individuální i skupinové logopedické chvilky, které podporují nápravu jazykových a řečových poruch. Třídu dále navštěvují děti se zrakovým, sluchovým, tělesným a mentálním postižením, děti s PAS a poruchami chování. Pro děti s PAS a ADHD je prostředí třídy upraveno tak, aby bylo bezpečné a podnětné. Vedeme děti k samostatnosti a prosociálnímu chování a vždy se společně radujeme z dosažených úspěchů. Snažíme se využívat trampoterapii, saunování, arteterapii, snoezelen a keramiku. Navštěvujeme různé sportovní a kulturní akce. Upřednostňujeme prožitkové učení a poznávání všemi smysly. Naším cílem je, aby se děti ve třídě cítily jako ryby ve vodě.

Hvězdičky

Pedagogické vedení: Mgr. Romana Pospíchalová - učitelka, koordinátor ŠVP

                                    Mgr. Marta Čápová - učitelka

                                    Jana Frühaufová- asistentka pedagoga

Počet dětí ve třídě: 14

Naši třídu navštěvuje 14 malých hvězdiček. Každá hvězdička má v tom našem pomyslném nebi své místo a prostor se individuálně rozvíjet a zazářit. Třídu navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Při vzdělávacích činnostech s dětmi se zaměřujeme prostřednictvím skupinové logopedické péče a individuální logopedické péče  na zmírnění nebo odstranění narušených komunikačních schopností dětí, nápravu jazykových a řečových poruch, kognitivních poruch a poruch komunikace. Při nich využíváme mnoho didaktických, logopedických a jiných pomůcek. Logopedickou intervenci kombinujeme s jinými metodami, mimo jiné i s grafomotorikou. Snažíme se pomocí interaktivní logopedické nástěnky zapojit do procvičování a rozvoje komunikačních schopností i rodiče dětí.  Pro děti s PAS a ADHD je prostředí třídy upraveno tak, aby bylo bezpečné, srozumitelné a podnětné. Snažíme se o maximální vizualizaci a strukturu prostoru, času a činností. Třídy dále využívají různé alternativní programy, např. herní terapii, trampoterapii, saunování, arteterapii, snoezelen a keramiku. Důraz klademe i na přípravu předškoláků, rozvíjíme jejich klíčové dovednosti a zdokonalujeme schopnosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí ZŠ.  Využíváme některé prvky ze stimulačního programu Maxík.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru