Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Žabičky

Telefon: 567 570 049

Pedagogické vedení: Mgr. Žatečková Lenka - vedoucí učitelka

                                    Hana Nosková - učitelka

                                    Kutějová Blanka - učitelka

                                    Mráz Jan - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 6

Tato třída je určena pro děti se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami (s poruchou autistického spektra, narušenou komunikační schopností, smyslovým, tělesným postižením nebo jejich kombinacemi).

Vzhledem ke svému zaměření je zde nízký počet dětí. Odborné vedení zajišťují dvě třídní učitelky a dva asistenti pedagoga. Pro děti je prostředí třídy upraveno tak, aby bylo bezpečné, podnětné a srozumitelné (vizualizace a struktura prostoru, času a činností). Třída úzce spolupracuje  s odborníky ze SPC. Cílem této týmové spolupráce je zajištění potřebné podpory jak dítěti, tak i jeho rodině.

Každodenní součástí společných činností jsou aktivity pro rozvoj sebeobsluhy, komunikace, sociálních dovedností, kognitivních schopností atd. Během dne se děti také účastní různých terapií (logopedie, fyzioterapie, snoezelen). Činnosti probíhají individuální i skupinovou formou.

Třída využívá alternativních programů jako je rehabilitace na míčích, masáže - míčkování ve snoezelenu, bazální stimulace, saunování, hydroterapie, trampoterapie, arteterapie, herní terapie, keramika.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru